The first Sunday pooja on September 1, 2019

Event details

  • 09/01/2019
  • 11:30 - 13:00

The first Sunday pooja on September 1 will be hosted by Abhilasha & Deepak Kakar, Kanta & Inder Kakar, Suman & Raj Sharma, Subh & Ved Prakash, Meetu & Rajneesh Kwatra, Anjali & Sanjay Srivastava, Gopa & Ajay singh, Subhasini & Venu Gopal Krishna, Bhavana & Ravinder Walia, Priscilla & Anil Dayanand, Neena & Kahan Singh, Rekha & Sunil Khetarpal, Shanta & Gian Taneja, Manju & Chandra Bisht, Shailja & Krishna Lingamgunta, Shenu & Mohit , Sehgal, Smriti & Manoj Kumar families.